Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/15/2017
Data zamieszczenia postępowania:
5 lipca 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w budynkach: Lp. Adres lokalu Powierzchnia m2 1 Ul. Pełczyńskiego 28e lokal 27 66,85 2 Ul. Rudnickiego 8A lokal 53 31,39 3 Ul. Strzelecka 21/25 lokal 16 43,31 4 Ul. Strzelecka 21/25 lokal 37 43,31 w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiary robót – zał. Nr od 5A do 5D SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 7 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ. UWAGA Zamawiający wyłącza z realizacji zamówienia : 1) W budynku przy ul. Pełczyńskiego 28e lokal 27 – w poz. 17 przedmiaru 1 szt. baterii zlewozmywakowej chromowanej oraz poz. 20 – zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce i poz. 30 – kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem . 2) W budynku przy ul. Strzeleckiej 21/25 lokal 16 - w poz. 32 przedmiaru 1 szt. baterii zlewozmywakowej chromowanej  oraz poz. 36 – zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce  i poz. 48 – kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem. 

Roboty budowlane w każdym z lokali wskazanych w części 1 ust. 1 SIWZ należy wykonać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia Wykonawcy na teren danego lokalu, przy czym w pierwszej kolejność i należy wyremontować lokal nr 16 przy ul. Ul. Strzeleckiej 21/25 , następnie lokale: Ul. Strzelecka 21/25 lokal 37, Ul. Rudnickiego 8A lokal 53 i Ul. Pełczyńskiego 28e lokal 27


Termin składania ofert - 20-07-2017 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 20-07-2017 godz. 10:30

Wadium - nie wymagane 
Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert 
Termin składania ofert:
21 lipca 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 05.07.2017
SIWZ
Opublikowano: 05.07.2017
Projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ
Opublikowano: 05.07.2017
STWiOR
Opublikowano: 05.07.2017
Przedmiar Pełczyńskiego 28e m. 27
Opublikowano: 05.07.2017
Przedmiar Rudnickiego 8a m. 53
Opublikowano: 05.07.2017
Przedmiar Strzelecka 21/25 m. 16
Opublikowano: 05.07.2017
Przedmiar Strzelecka 21/25 m. 37
Opublikowano: 05.07.2017
Załączniki edytowalne - do wypełnienia
Opublikowano: 05.07.2017
SIWZ z terminami
Opublikowano: 06.07.2017
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 20.07.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 25.07.2017