ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nazwa postępowania:
Remont tarasów (od strony wejść na klatki schodowe) w budynkach wielorodzinnych w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rudnickiego 4 i 6
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Remont tarasów (od strony wejść na klatki schodowe) w budynkach wielorodzinnych w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rudnickiego 4 i 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z załącznikami– zał. nr 1 do SWZ, przedmiar robót – zał. nr 1A do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ.
Termin składania ofert:
23 sierpnia 2023
Zobacz szczegóły

Nazwa postępowania:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. nr 25/2 z obrębu 7-06-02
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 w zakresie rzeczowym objętym projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert:
6 października 2023
Zobacz szczegóły