Historia Spółki

Spółka powstała w 2001 roku pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o. jako spółka handlowa, kapitałowa. Obecnie przedsiębiorstwo działa pod firmą: „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, może także używać skrótu: "Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.", z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gen. T. Pełczyńskiego 30. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000019230. Jedynym właścicielem Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Założeniem towarzyszącym powstaniu koncepcji społecznego budownictwa czynszowego w Polsce było umożliwienie korzystnego pozyskania nowego mieszkania bez konieczności angażowania wielkich środków finansowych. Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstały bowiem po to, by sprostać zapotrzebowaniu na lokale mieszkalne wśród osób, których dochody nie pozwalają na zakup mieszkania na wolnym rynku. Celem Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest realizacja zadań, które wynikają z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 r. o polegających na budowę mieszkań przeznaczonych na wynajem. Mieszkania przeznaczone są dla osób o średnich dochodach i z tego powodu czynsz takiego mieszkania jest umiarkowany. TBS działa na zasadzie not for profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikami w inwestycji są również partycypanci, czyli osoby fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji.

Na przestrzeni lat Spółka konsolidowała się z innymi towarzystwami działającymi na terenie m.st. Warszawy. W 2007 roku doszło do połączenia w drodze przejęcia przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o. Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Bielany Sp. z o.o. W 2012 roku TBS Bemowo Sp. z o.o. połączyło się z TBS Praga Północ Sp. z o.o. Jednocześnie uległa zmianie nazwa Spółki na Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ, Targówek oraz Wola.

Regon: 017243420
NIP: 522-25-92-920

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

  • ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. NR 98. poz. 1070. z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, 3, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 7, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).