Opłaty

STAWKI CZYNSZU w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. kształtują się następująco: Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 1 i nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z dnia 06.05.2022r. nowe stawki czynszu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Na opłatę za wynajmowany lokal składają się:
- czynsz, ustalony na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w formie uchwały;
- opłaty pozaczynszowe, na które składają się zaliczki na media, tj.: centralne ogrzewanie, koszty stałe ciepła, koszty wspólne ciepła, ciepła woda, zimna woda oraz opłata za wywóz nieczystości stałych.
Opłaty pozaczynszowe (zaliczki) podlegają rozliczeniu raz na 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem rozliczania kosztów dostawy mediów.

Wysokość stawki czynszu określana jest na podstawie Artykułu 28 Ustawy z dnia 26.10.1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, który stanowi:

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.
1a. (uchylony).

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekraczać:
1) 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.;
2) 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Obecnie obowiązująca wysokość wskaźnika wartości odtworzeniowej lokalu dla m.st. Warszawy wynosi 9.964,65 zł i obowiązuje od 01.04.2024r. do 30.09.2024r.

Wysokość partycypacji: Nie może przekroczyć 30% kosztów budowy mieszkania.

Kaucja zabezpieczająca: 12 — krotność miesięcznego czynszu

Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa określa wpłatę kaucji następująco:
Art. 32: Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu.
Art. 33: W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.

Jednocześnie Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w art. 6 pkt. 1 stanowi: „Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.”