Opłaty

STAWKI CZYNSZU w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. kształtują się następująco: 

- Gen. T. Pełczyńskiego 30A, 30B, 30C - czynsz: 15,62zł/m2;
- Gen. T. Pełczyńskiego 28E, 28D - czynsz: 15,89zł/m2;
- Gen. T. Pełczyńskiego 28B, 28C - czynsz: 16,47zł/m2;
- Gen. T. Pełczyńskiego 28A - czynsz: 17,55zł/m2;
- Gen. T. Pełczyńskiego 28 - czynsz: 16,76zł/m2;
- Parola 1 - czynsz: 17,13zł/m2;
- Rudnickiego 8 - czynsz: 17,52zł/m2;
- Rudnickiego 8A - czynsz: 17,73zł/m2;
- Rudnickiego 4, 6 - czynsz: 17,70zł/m2;
- Strzelecka 21/25 - czynsz: 17,55zł/m2;
- Strzelecka 27/29 - czynsz: 17,31zł/m2;
- Zaokopowa 4/6 - czynsz: 17,77zł/m2;
- Otwocka 16 - czynsz: 17,78zł/m2;
- Złotopolska 2 - czynsz: 14,65zł/m2;
- Korzona 101 - czynsz: 19,99zł/m2;
- Radzymińska 121, 123 - czynsz: 19,99zł/m2;

+ opłaty poza czynszowe – zaliczki na dostawę ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, koszty stałe oraz koszty wspólne ciepła oraz opłata za wywóz nieczystości stałych.

Artykuł 28 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami) określa stawkę czynszu następująco:

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. 1a. (uchylony).

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, w skali roku nie może przekraczać:
1) 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r.;
2) 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Obecnie obowiązująca wysokość wskaźnika wartości odtworzeniowej lokalu dla m.st. Warszawy wynosi 7.894,77 zł i obowiązuje od 01.04.2022r. do 30.09.2022r.

Wysokość partycypacji: Nie może przekroczyć 30% kosztów budowy mieszkania.

Kaucja zabezpieczająca: 12 — krotność miesięcznego czynszu

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1070 z późniejszymi zmianami) określa wpłatę kaucji następująco:
Art. 32. Umowa najmu może przewidywać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu.
Art. 33. W sprawach nieuregulowanych w rozdziale 4 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego o najmie.

Jednocześnie Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w art. 6 pkt. 1 stanowi: „Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczanego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.”