Kryteria i Warunki najmu

Zgodnie z art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego:

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2)średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu wybudowanego przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1 lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, więcej niż o: 

a)  5% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b)  55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c)   dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób,

2a) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 2, nie przekracza:

a)      100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b)    145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c)    175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d)    205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e)    205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.


Jednocześnie łączny dochód gospodarstwa domowego przyszłego Najemcy lokalu, nie może być niższy niż dochód liczony w sposób określony w tej ustawie przy zastosowaniu wskaźnika 0,4.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie mazowieckim za 2022 rok wynosi 7.508,56 zł, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17.11.2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w  2022 r.


Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, przedstawić zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów, uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.