CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mogę kupić mieszkanie w TBS?
Tak. Zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego określa Rozdział 4b Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Należy zaznaczyć, że lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. Wyodrębnienie może nastąpić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. Informujemy, że 19.03.2012r. Zespół ds. budownictwa społecznego na terenie m. st. Warszawy, powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy, podjął uchwałę nr 1/2012, zgodnie z którą nie przewiduje się wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych będących w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, w których 100% udziałów posiada m. st. Warszawa.
2. Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie w TBS?
Kryteria i warunki najmu określone są w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (patrz zakładka Kryteria i warunki najmu).
3. Jakie dokumenty potrzebne są przy podpisywaniu umowy najmu?
W celu zawarcia umowy najmu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód osobisty najemców (wszystkie osoby dorosłe);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym (wszystkie osoby dorosłe);

Ponadto Najemca w dniu podpisania umowy składa oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu i innych należnych wynajmującemu opłat za okres stałego zamieszkania w lokalu mieszkalnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb statutowych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
4. Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Warszawy mogę podpisać umowę najmu z TBS?
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 1) Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie m.st. Warszawy. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Warszawy oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.
5. Jakie dokumenty podpisuje partycypant?
Partycypant podpisuje ze Spółką umowę partycypacji.
6. Czy partycypant - osoba fizyczna, może być jednocześnie Najemcą?
Tak. Zgodnie z zapisami art. 29a ust. 1 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.7. Czy partycypant wnosi opłatę partycypacyjną w dniu podpisaniu umowy?
Partycypant ma 30 dni na uregulowanie wkładu partycypacyjnego, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
8. Ile wynosi opłata partcypacyjna?
Zgodnie z zapisami Art. 29a. Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
9. Jakie opłaty wnosi najemca?
W pierwszej kolejności Najemca przed podpisaniem umowy najmu wpłaca jednorazowo kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 - krotności miesięcznego czynszu. Ponadto Najemca raz w miesiącu uiszcza w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, opłaty za lokal, tj. czynsz oraz zaliczki na media.
10. Jakie składniki zawarte są w miesięcznej opłacie za lokal?
Na opłatę za wynajmowany lokal składają się: 
- czynsz ustalony przez Wynajmującego w formie uchwały; 
- opłaty pozaczynszowe, na które składają się zaliczki na tzw. media dotyczące lokalu, tj.: centralne ogrzewanie, ciepła woda, zimna woda oraz opłata za wywóz nieczystości stałych. 
Opłaty pozaczynszowe (zaliczki) podlegają rozliczeniu raz na 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem.
11. Czy partycypant może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy partycypacji?
Wnioski Partycypantów w przedmiocie możliwości dokonania cesji partycypacji rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Spółki, na podstawie opinii Radcy Prawnego, który dokonuje analizy przedmiotowej umowy partycypacji.