CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mogę kupić mieszkanie w TBS?
Zasady wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego określa Rozdział 4b Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Należy zaznaczyć, że lokale mieszkalne w zasobach towarzystw, wybudowane przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r., mogą być wyodrębnione wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. Decyzję o wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego podejmuje zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie. Informujemy, że 19.03.2012r. Zespół ds. budownictwa społecznego na terenie m. st. Warszawy, powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy, podjął uchwałę nr 1/2012, zgodnie z którą nie przewiduje się wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych będących w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego, w których 100% udziałów posiada m. st. Warszawa.

2. Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie w TBS?
Kryteria i warunki najmu określone są w art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (patrz zakładka Kryteria i warunki najmu).
3. Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia umowy najmu?
W celu zawarcia umowy najmu należy przedstawić następujące dokumenty:

  • dowód osobisty najemców (wszystkie osoby dorosłe);
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym (wszystkie osoby dorosłe);

Ponadto przy podpisaniu umowy wszystkie pełnoletnie osoby tworzące gospodarstwo domowe składają:

- oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu i opłat pozaczynszowych,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb statutowych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

4. Czy będąc już właścicielem mieszkania na terenie Warszawy mogę podpisać umowę najmu z TBS?
Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie m.st. Warszawy. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Warszawy oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.
5. Jakie dokumenty podpisuje partycypant?
Partycypant podpisuje ze Spółką umowę partycypacji.
6. Czy partycypant - osoba fizyczna, może być jednocześnie Najemcą?
Tak. Zgodnie z zapisami art. 29a ust. 1 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą.7. Czy partycypant wnosi opłatę partycypacyjną w dniu podpisaniu umowy?
Partycypant ma 30 dni na uregulowanie wkładu partycypacyjnego, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
8. Ile wynosi wkład partcypacyjny?
Zgodnie z zapisami Art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osób, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne), w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.
9. Jakie opłaty wnosi najemca?
W pierwszej kolejności Najemca przed podpisaniem umowy najmu wpłaca jednorazowo kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 - krotności miesięcznego czynszu. Ponadto Najemca, raz w miesiącu, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, z góry, wnosi opłaty za lokal, tj. czynsz oraz zaliczki na media.
10. Jakie składniki zawarte są w miesięcznej opłacie za lokal?
Na opłatę za wynajmowany lokal składają się: 
- czynsz, ustalony na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, w formie uchwały; 
- opłaty pozaczynszowe, na które składają się zaliczki na media, tj.: centralne ogrzewanie, koszty stałe ciepła, koszty wspólne ciepła, ciepła woda, zimna woda oraz opłata za wywóz nieczystości stałych. 

Opłaty pozaczynszowe (zaliczki) podlegają rozliczeniu raz na 12 miesięcy, zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem rozliczania kosztów dostawy mediów.

11. Czy partycypant może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy partycypacji?
Zgodnie z zapisami Art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa: "Osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody SIM dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy."

Pisemne wnioski Partycypantów, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie cesji partycypacji, rozpatrywane są indywidualnie przez Zarząd Spółki.