Regulamin Organizacyjny

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. działa w oparciu o umowę spółki, czyli umowę zawieraną przez założycieli spółki (wspólników), która sporządzona jest w formie aktu notarialnego. W umowie spółki określone są zasady funkcjonowania spółki z o.o. oraz uprawnienia i obowiązki jej wspólników.

Struktura organizacyjna związana jest z funkcjonowaniem spółki jako podmiotu prawa handlowego. Firmą kieruje dwuosobowy zarząd, działający zgodnie z uprawnieniami określonymi w umowie spółki. Szczególna rola i zadania wyznaczone spółce o charakterze TBS-u nakazują takie ukształtowanie jej struktur oraz zasad funkcjonowania, aby powierzone spółce zadania były realizowane sprawnie, efektywnie a przy tym w pełni profesjonalnie. Strukturę organizacyjną w firmie określa Regulamin Organizacyjny Towarzystwa Budownictwa społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Organy Spółki:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki
 

Materiały do pobrania