Remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/23/2018
Data zamieszczenia postępowania:
28 sierpnia 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych i przejść bramowych w budynkach wielorodzinnych pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. w podziale na 3 Zadania:

1)     Zadanie 1 - remont przejść bramowych na teren osiedla w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach w Warszawie przy ulicach: Zaokopowej 4/6; Strzeleckiej 27/29; Strzeleckiej 21/25

2)     Zadanie 2 - remont klatek schodowych - wszystkie kondygnacje wraz z kondygnacjami piwniczymi budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Gen. T. Pełczyńskiego 28C  i 28E w Warszawie

1.2     Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

1.3     Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

1.4     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiących Rozdział 4 SIWZ.

1.5     Wspólny słownik zamówień CPV:

45442100-8 Roboty malarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

1.6     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania opisane w niniejszej SIWZ.

1.7     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 12.09.2018 r. godz.. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 12.09.2018 r. godz. 10:30

Termin składania ofert:
13 września 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 28.08.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 28.08.2018
Przedmiary - malowanie klatek schodowych
Opublikowano: 28.08.2018
Przedmiary - malowanie przejść bramowych
Opublikowano: 28.08.2018
STWiOR klatki schodowe
Opublikowano: 28.08.2018
STWiOR przejścia bramowe
Opublikowano: 28.08.2018
Formularze edytowalne
Opublikowano: 28.08.2018
Projekt umowy ZAD. 1 i 2
Opublikowano: 28.08.2018
Informacja z otwarcia ofert
Opublikowano: 12.09.2018
Przedmiar robót
Opublikowano: 12.09.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2
Opublikowano: 18.09.2018