Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/26/2017
Data zamieszczenia postępowania:
21 grudnia 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącego konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie obejmuje: 1. Ocenę stanu technicznego urządzeń, dokumentacji technicznej, zidentyfikowanie wad i zagrożeń, potwierdzonych zapisami w „Protokole przejęcia” rozpoczynającego realizację umowy i „Protokole przekazania” kończącego realizację umowy. 2. Wykonywanie raz w miesiącu przeglądów zgodnie z harmonogramem i zakresem prac konserwacyjnych potwierdzonymi zapisami w „Protokole miesięcznym” oraz z Dokumentacją Techniczno – Ruchową. Harmonogram wraz z zakresem prac konserwacyjnych stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3. Przestrzeganie terminów badań kontrolnych i konserwacyjnych dźwigu. 4. Wykonywanie pomiarów przed obowiązkowymi, rocznymi kontrolami UDT. 5. Utrzymywanie stanu dźwigów pozwalające na pozytywne wynik kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego. 6. Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji i kradzieży elementów wyposażenia. 7. Powiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania prac w celu usunięcia wadliwej pracy dźwigu lub zapobieżenia jego awarii. 8. Wyłączanie, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, urządzenia z ruchu, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego. 9. Niezwłoczne zawiadamianie, w imieniu Zamawiającego, Urzędu Dozoru Technicznego o wykonaniu napraw wymagających badań nadzwyczajnych. 10. Naprawę urządzeń niewymagającą wymiany części, to jest: naprawa rygli i fotokomórek, programowanie kaset wezwań, kasowanie błędów systemowych, resetowanie oprogramowania, ponowne wgrywanie oprogramowania, naprawy drzwi kabiny i drzwi szybowych – regulacja, prostowanie, naprawa progu kabiny, montaż wyrwanych elementów. 11. Dostawę materiałów oświetleniowych, środków smarujących, wkładek topikowych, drobnych elementów montażowych: śrub, nakrętek, nakładek oraz części wymienionych w Tabeli nr 3 w związku z koniecznością wykonania napraw przez Wykonawcę. 12. Wykonywanie napraw związanych z wymianą części wskazanych w tabeli nr 3 Wykaz części zamiennych objętych umową konserwacji do SPOZ. 13. Uzupełnianie zdewastowanych lub skradzionych Instrukcji Obsługi Dźwigu i napisów informacyjno - ostrzegawczych. 14. Przedstawianie Zamawiającemu kosztorysów usunięcia awarii z wykorzystaniem części nieobjętych wykazem, o którym mowa w pkt. 5. 15. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania remontów dźwigów. 16. Zaprogramowanie i uruchomienie systemu łączności po przejęciu urządzeń (wprowadzenie telefonu kontaktowego do pogotowia dźwigowego). Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do rejestru informacji napływających do pogotowia dźwigowego dotyczących zdarzeń związanych z pracą dźwigu. 17. Zapewnienie całodobowej obsługi pogotowia dźwigowego w celu umożliwienia zgłoszenia awarii i przyjazd w celu uwolnienia osób uwięzionych w kabinie dźwigu w czasie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. 18. Zapewnienie możliwości podjęcia przez Wykonawcę czynności naprawczych w ciągu 60 minut od otrzymania zgłoszenia. 19. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego (nie więcej niż 7) osób w zakresie uwalniania osób uwięzionych, w unieruchomionej kabinie dźwigu. Jednorazowe przeszkolenie pracownika nastąpi w terminie 30 dni od daty wskazania przez Zleceniodawcę wykazu osób. 20. Wykonanie pomiarów elektrycznych oporności izolacji i ochrony od porażeń w przypadku zalania wodą szybów windowych 
Główny kod CPV: 50531400-0 
Dodatkowe kody CPV: 50750000-7

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT 11-01-2018 R. GODZ. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT 11-01-2018 R. GODZ. 10:15

Termin składania ofert:
11 stycznia 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 21.12.2017
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 21.12.2017
Formularze edytowalne .doc
Opublikowano: 21.12.2017
Rozdział 4 - projekt umowy
Opublikowano: 21.12.2017
Oświadczenie grupa kapitałowa
Opublikowano: 21.12.2017
Zmiana SIWZ - TERMIN REALIZACJI
Opublikowano: 03.01.2018
Ogłoszenie o zmianie 500001425
Opublikowano: 03.01.2018
Ogłoszenie o zmianie 500001434
Opublikowano: 03.01.2018
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 11.01.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu
Opublikowano: 17.01.2018