sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/10/2017
Data zamieszczenia postępowania:
11 maja 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości oraz utrzymanie i pielęgnacja zieleni, pozostających w zasobie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o..

1     Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

3. Wspólny słownik zamówień CPV:

·       90910000-9 - usługi sprzątania

·       90911200-8 - usługi sprzątania budynków

·       90620000-9 - usługi odśnieżania

·       77314100-5 - usługi w zakresie trawników

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości szacunkowej zamówienia.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9.  Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia (części zamówienia) oraz firm podwykonawców w Rozdziale Nr 2 do SIWZ „OFERTA”. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem.

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 25-05-2017 GODZ. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 25-05-2017 GODZ. 10:15 

WADIUM - 10 000,00 ZŁTermin składania ofert:
26 maja 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 11.05.2017
SIWZ
Opublikowano: 11.05.2017
Projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ
Opublikowano: 11.05.2017
Załączniki edytowalne - do wypełnienia
Opublikowano: 11.05.2017
Odpowiedzi na pytania nr 1
Opublikowano: 19.05.2017
Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikowano: 23.05.2017
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 25.05.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu
Opublikowano: 30.05.2017