Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2017
Data zamieszczenia postępowania:
24 stycznia 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w budynkach: 1) przy ul. Zaokopowej 4/6 lokal nr 25, powierzchnia mieszkania 40,31 m2 2) przy ul. Zaokopowej 4/6 lokal nr 74, powierzchnia mieszkania 35,08 m2 3) przy ul. Strzeleckiej 27/29 lokal nr 181, powierzchnia mieszkania 66,10 m2 4) przy ul. Strzeleckiej 27/29 lokal nr 60, powierzchnia mieszkania 49,00 m2 5) przy ul. Strzeleckiej 21/25 lokal nr 69, powierzchnia mieszkania 37,56 m2 6) przy ul. Strzeleckiej 21/25 lokal nr 79, powierzchnia mieszkania 51,93 m2 7) przy ul. Parola 1 lokal nr 24, powierzchnia mieszkania 45,60 m2 w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiary robót – zał. Nr od 5A do 5G SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 7 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ. 
Roboty budowlane w każdym z lokali wskazanych w części 1 ust. 1 SIWZ należy wykonać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia Wykonawcy na teren danego lokalu
Wadium w wysokości 2 100,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące sto); 
Termin składania ofert 09/02/2017, godzina: 10:00, 
Termin otwarcia ofert: 09/02/2017, godzina: 10:30 

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej lokali, których dotyczy postępowanie (wizja lokalna może zostać przeprowadzona w terminie do dnia składania ofert w godzinach pracy Spółki (w godzinach 8.00 -16.00 ). Termin należy uzgodnić telefonicznie z wyznaczonym w SIWZ pracownikiem Zamawiającego ).
Termin składania ofert:
9 lutego 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 13569 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
SIWZ z załącznikami
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
Projekt umowy
Opublikowano: 24.01.2017
REMONTY LOKALI załączniki edytowalne
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
Przedmiary robót
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
STWiOR
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
STWiOR prawidłowa
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 25.01.2017
Zestawienie otwartych ofert 09-02-2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 09.02.2017
Zawiadomienie o wyborze
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.02.2017