Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Kolskiej w Warszawie

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/1/2024
Data zamieszczenia postępowania:
31 stycznia 2024
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych dla planowanej inwestycji, polegającej na rozbiórce istniejących budynków wraz z infrastrukturą oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wjazdem i zagospodarowaniem terenu, na działce nr ew. 9 w obrębie 6-03-06, położonej przy ul. Kolskiej 10 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy) oraz niniejszej SWZ. 


Wymagania w zakresie ubezpieczenia za błędy i wady w dokumentacji

Przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 120 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 umowy na każde z osobna i wszystkie łącznie zdarzenia ubezpieczeniowe. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do umowy.


Termin składania ofert: 09.02.2024 r. do godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert: 09.02.2024 r. o godz. 12:30


W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/145783

Termin składania ofert:
9 lutego 2024