Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi, w parterze oraz garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. nr 25/2 z obrębu 7-06-02

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/6/2023
Data zamieszczenia postępowania:
5 września 2023
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze oraz  garażem podziemnym wraz z infrastrukturą przy ul. gen. K.S. Rudnickiego w Warszawie na działce ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 w zakresie rzeczowym objętym projektem budowlano-wykonawczym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z załącznikami - załącznik nr 10 do SWZ (link do dokumentacji: https://www.tbspolnoc.pl/download/di/Dokumentacja230830.zip )  , wzór umowy – zał. nr 5 do SWZ oraz SWZ. 


Termin składania ofert: 06.10.2023 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 06.10.2023 r. o godz. 12:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/125571

Termin składania ofert:
6 października 2023