Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8A w Warszawie.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2021
Data zamieszczenia postępowania:
13 maja 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym  przy ul. Rudnickiego 8A w Warszawie, tj.: 37 balkonów  (podzielonych na 8 pionów) budynku przy ul. Rudnickiego 8A w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia ze Schematem „Naprawa płyty balkonowej” oraz rzutem budynku – załącznik nr 1 do SWZ, przedmiar robót – zał. nr 1A do SWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ.

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SWZ.

 

 Termin składania ofert: 27.05.2021 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2021 r. godz. 10:30

 

 W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/34459

Termin składania ofert:
27 maja 2021