Zmiana wysokości opłaty za wywóz odpadów

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że od 01.03.2020r. zmianie ulega wysokość opłaty za wywóz nieczystości, zgodnie z Uchwałami Rady m.st. Warszawy numer XXIV/676/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. oraz numer XXV/729/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

Jednocześnie informujemy, iż stawka opłaty w wysokości 65,00zł za lokal mieszkalny, dotyczy gospodarstw domowych, w których odpady zbierane są w sposób selektywny. Natomiast w przypadku nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie z §2 powyższej Uchwały, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie dwukrotność obecnej stawki tj. 130,00zł.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku stwierdzenia przez operatora braku należytej segregacji, wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości bądź osiedla, korzystający z altany śmietnikowej, zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Materiały do pobrania