REMONTY LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/12/2018
Data zamieszczenia postępowania:
5 kwietnia 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Karolina Ślusarczyk
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w budynkach: Lp. Adres lokalu Powierzchnia m2 1 Ul. Pełczyńskiego 28A lokal 8 32,23 2 Ul. Pełczyńskiego 28D lokal 41 115,80 3 Ul. Pełczyńskiego 28A lokal 87 33,70 w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiary robót – zał. Nr od 5A do 5C SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ. Termin składania ofert 20-04-2018 godzina 10:00 Termin otwarcia ofert 20-04-2018 godzina 10:30


UWAGA! W SIWZ w pkt 5.7. SIWZ zapis „Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie” Nr sprawy TBS/PZP/12/2018 nie otwierać przed dniem 19-04-2018r. godz. 10:30 zawiera omyłkową datę.  
Prawidłowa data składania ofert jest zawarta w ogłoszeniu i SIWZ w pkt 11.2 tj. 20.04.2018 r. do godz. 10:00
Prawidłowa data otwarcia ofert to: 20.04.2018 r. godz. 10:30
Termin składania ofert:
21 kwietnia 2018

Załączniki do zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Opublikowano: 05.04.2018
Załączniki do SIWZ edytowalne
Opublikowano: 05.04.2018
STWIOR SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Opublikowano: 05.04.2018
Obmiar Pełczyńskiego 28A m 8
Opublikowano: 05.04.2018
Obmiar Pełczyńskiego 28A m 87
Opublikowano: 05.04.2018
Obmiar Pełczyńskiego 28D m 41
Opublikowano: 05.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 05.04.2018
Informacja z otwarcia ofert
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 20.04.2018
Zawiadomienie o wyborze
Opublikowano: 24.04.2018