WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. PRZY UL. RUDNICKIEGO 4 i RUDNICKIEGO 8A W WARSZAWIE w podziale na dwa zadania

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/11/2018
Data zamieszczenia postępowania:
16 marca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
WYMIANA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ZIMNEJ I P.POŻ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBIE TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. PRZY  UL. RUDNICKIEGO 4 i RUDNICKIEGO 8A W WARSZAWIE w podziale na dwa zadania

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniżej opisanych robót budowlanych w podziale na 2 zadania:

1)     Zadanie 1: Wymiana instalacji wodociągowej zimnej i p.poż w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Rudnickiego 4 w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów;

2)     Zadanie 2: Wymiana instalacji wodociągowej zimnej i p.poż w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Rudnickiego 8A w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.

 

1.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią – zał. Nr od 5A i 5B SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ.

1.3.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

1.4.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Termin składania ofert : 06-04-2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 06-04-2018 godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW
Termin składania ofert : 10-04-2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 10-04-2018 godz. 10:30

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE DO WYCENY OFERTY W ZADANIU NR 2 - RUDNICKIEGO 8A NALEŻY PRZYJĄĆ PRZEDMIAR ZAWARTY W ZMIENIONEJ - ZAŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW
Termin składania ofert : 12-04-2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : 12-04-2018 godz. 10:30


Termin składania ofert:
13 kwietnia 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 532497
Opublikowano: 16.03.2018
Ogłoszenie o zmianie nr 500058217
Opublikowano: 16.03.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 16.03.2018
Projekt umowy - Rozdział 4 SIWZ
Opublikowano: 16.03.2018
Formularze edytowalne .doc
Opublikowano: 16.03.2018
Przedmiar Rudnickiego 4
Opublikowano: 16.03.2018
Przedmiar Rudnickiego 8A
Opublikowano: 16.03.2018
STWIOR
Opublikowano: 16.03.2018
Projekt Rudnickiego 4
Opublikowano: 16.03.2018
Projekt Rudnickiego 8a
Opublikowano: 16.03.2018
Zmiana SIWZ
Opublikowano: 28.03.2018
Ogłoszenie nr 500069401 o zmianie ogłoszenia o zamowieniu
Opublikowano: 29.03.2018
Zmiana SIWZ 2
Opublikowano: 29.03.2018
Zmieniony projekt dla Zadania nr 2 - Rudnickiego 8a
Opublikowano: 29.03.2018
Odpowiedzi i zmiana SIWZ nr 3
Opublikowano: 06.04.2018
Ogłoszenie nr 500074975 o zmianie ogłoszenia
Opublikowano: 06.04.2018
Informacja z otwarcia ofert
Opublikowano: 12.04.2018
Zawiadomienie o wyborze ofert
Opublikowano: 17.04.2018