BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM PRZY UL. T. KORZONA W WARSZAWIE – DOKOŃCZENIE BUDOWY

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2018
Data zamieszczenia postępowania:
21 lutego 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest:

1)     Wykonanie robót budowlanych inwestycji (wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i dokonaniem uzgodnień, w tym pozwolenia na użytkowanie) polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. T. Korzona w Warszawie, na działkach ewidencyjnych nr: 29,31,33 z obrębu 4-10-05 uregulowanych w Księdze Wieczystej Nr WA3M/00316428/2 oraz działkach ewidencyjnych nr: 34,35,37 z obrębu 4-10-05 uregulowanych w Księdze Wieczystej  Nr WA3W/00204603/5 oraz na terenie działek 44, 24/2 w obrębie 4-10-05 wg projektu Pracowni Projektowej „A I M” Arkadiusz Miśkiewicz z siedzibą 41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 51A lok. 6, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zgodnie z ostateczną Decyzją 176/T/2015 z dnia 15.09.2015r. o pozwoleniu na budowę.

Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. T. Korzona
i przy ul. Chyrowskiej os. „Targówek Mieszkaniowy” (Dzielnica Targówek) w Warszawie. Obiekt zostanie zrealizowany w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej
(ul. Chyrowska 4/6/8- Wspólnota mieszkaniowa) oraz ul. Złotopolska 1- budynek TBS.
Po przeciwnej stronie ul. T. Korzona zlokalizowane jest przedszkole publiczne. Od strony północnej i północno-zachodniej obiekt będzie sąsiadował z zabudowaniami domów jednorodzinnych (w części nieużytkowanej). Ulica T. Korzona posiada nawierzchnię asfaltową, natomiast ulica Chyrowska jest drogą brukową wymagającą remontu.

Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10.10.2006r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy, nieruchomość jest położona na terenie o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu M2.12.

Dla nieruchomości została wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy Nr 27/T/09
z 6 lipca 2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym.

Charakterystyka techniczna inwestycji przy ulicy T. Korzona.

Liczba kondygnacji nadziemnych  4

Liczba kondygnacji podziemnych  1

Ilość mieszkań  64

Powierzchnia działki  2.093,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna  712,40 m2

Powierzchnia zabudowy  849,27 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań  2682,34 m2

Powierzchnia użytkowa budynku  4715,72 m2

Liczba miejsc postojowych w garażu  58

 WADIUM - 400 000,00 zł. 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT - 29.03.2018 . do godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 29.03.2018 r. do godz. 10:30 


Termin składania ofert:
30 marca 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS036-077744-pl
Opublikowano: 21.02.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Opublikowano: 21.02.2018
Rozdział IV - Projekt umowy
Opublikowano: 21.02.2018
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia .pdf (JEDZ)
Opublikowano: 21.02.2018
Plik ESPD do wstawienia w espd-request w formacie .zip
Opublikowano: 21.02.2018
Instrukcja-składania-JEDZ-elektronicznie.
Opublikowano: 21.02.2018
Instrukcja-wypełniania-JEDZ-ESPD
Opublikowano: 21.02.2018
Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja
Opublikowano: 21.02.2018
01_DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .zip
Opublikowano: 21.02.2018
02_SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU. zip
Opublikowano: 21.02.2018
03_PROJEKTY WYKONAWCZE. zip
Opublikowano: 21.02.2018
04_STWIOR .zip
Opublikowano: 21.02.2018
05_DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA_ZREALIZOWANEGO_ZAKRESU.zip
Opublikowano: 21.02.2018
Załączniki do wypełnienia .doc
Opublikowano: 21.02.2018
Odpowiedź na pytanie nr 1
Opublikowano: 06.03.2018
06_AKTUALIZACJA PROJEKTU PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ_03_2018
Opublikowano: 06.03.2018
ODPOWIEDZI na pytania nr 2
Opublikowano: 13.03.2018
A13_Rev_1 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
Opublikowano: 13.03.2018
ODPOWIEDZI na pytania nr 2
Opublikowano: 13.03.2018
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 29.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 26.04.2018