DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/18/2017
Data zamieszczenia postępowania:
6 października 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne dla Zamawiającego. 

2.   Szacunkowe całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. wynosi 1 836 324,16 kWh w tym :

1)   w strefie dziennej – 1 748 101,84 kWh

2)   w strefie nocnej – 88 222,32 kWh

3.   Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii Zamawiającego, zawierające numery liczników, grupę taryfową, moc umowną oraz szacowane zużycie energii w strefie dziennej i nocnej, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

4.   Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

a)     zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z danym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, udzielonego przez Zamawiającego według wzoru, który Zamawiający wraz z podpisaniem umowy (projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ) dołączy przedmiotowe pełnomocnictwo,

b)     wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ),dotyczącego wykazu obiektów, stanowiącego załącznik nr 2b do projektu umowy (załącznik nr 1 do SIWZ), w szczególności zgłoszenia do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie zawierania nowych umów świadczenia usług dystrybucji,

5.   Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru).

6.   Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV) :

09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,

09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia w ramach grupy, lub podobnego podmiotu, a także powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


TERMIN SKŁADANIA OFERT - 08-11-2017 GODZ. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT 08-11-2017 GODZ. 10:30

Termin składania ofert:
8 listopada 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 06.10.2017
SIWZ Energia 2018-2019
Opublikowano: 06.10.2017
Załączniki do SIWZ edytowalne
Opublikowano: 06.10.2017
plik JEDZ do sporządzenia w ESPD w formacie .zip
Opublikowano: 06.10.2017
plik JEDZ w formacie .pdf do wypełnienia
Opublikowano: 06.10.2017
projekt umowy - zał. nr 6 do SIWZ
Opublikowano: 06.10.2017
Zał. nr 2 do Umowy Pełnomocnictwo
Opublikowano: 06.10.2017
Wyjaśnienia i zmiana do SIWZ nr 1
Opublikowano: 13.10.2017
Wyjaśnienia i zmiana do SIWZ nr 2
Opublikowano: 23.10.2017
Wyjaśnienia do SIWZ nr 3
Opublikowano: 26.10.2017
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 08.11.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 20.11.2017