Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/2/2022
Data zamieszczenia postępowania:
23 czerwca 2022
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest Remont tarasów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Rudnickiego 8 w Warszawie.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia ze Schematem przekrój przez płytę tarasu i przekrój przez murek attyki oraz rzutem budynku – załącznik nr 1 do SWZ, przedmiar robót – zał. nr 1A do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ.

3.    Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SWZ.


Termin składania ofert: 14.07.2022 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2022 r. godz. 10:30

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/75717


Termin składania ofert:
14 lipca 2022