Dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wz i wc oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynkach stanowiących własność Zamawiającego.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/5/2021
Data zamieszczenia postępowania:
28 września 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy wz i wc oraz fabrycznie nowych ciepłomierzy w budynkach stanowiących własność Zamawiającego położonych w Warszawie przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Parola 1, ul. Pełczyńskiego 30A, 30B, 30C, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, ul. Strzeleckiej 21/25, 27/29 ul. Zaokopowej 4/6, ul. Otwockiej 16 oraz ul. Złotopolskiej 2, w zakresie rzeczowym objętym opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ, wykaz ilości i lokalizacji urządzeń – zał. nr 1 do OPZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SWZ.


Termin składania ofert: 05.10.2021 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 05.10.2021 r. godz. 11:30


W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/47635Termin składania ofert:
5 października 2021