Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej przy ul. Rudnickiego w Warszawie – dialog konkurencyjny.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/4/2021
Data zamieszczenia postępowania:
12 lipca 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, dla planowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 25/2 z obrębu 7-06-02 oraz fragmentach działek nr ew. 53, 54, 59 z obrębu 7-06-04, położonych przy ul. gen. K. S. Rudnickiego, na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W zakres zadania wchodzi również uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, decyzji, zgód, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie budowy.

 

Szczegółowy Opis potrzeb i wymagań dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 do OPiW.

Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 7 do OPiW.

 

Zamawiający jednak zastrzega, że z uwagi na tryb prowadzonego postępowania (dialog konkurencyjny) dokument ten ma charakter wstępny (nieostateczny) i szczegółowe wymagania będą przedmiotem dialogu.


Zamawiający podczas dialogu może omawiać z zaproszonymi wykonawcami wszystkie warunki zamówienia. Przedmiotem dialogu będzie wypracowanie m.in.: sposób realizacji zamówienia, podział na etapy, terminy, zasady odbiorów, zasady płatności, zasady odpowiedzialności, warunki umowne, zakres odpowiedzialności, wysokość zabezpieczenia.

 

Termin składania wniosków: 23.08.2021 r. godz.12:00

Termin otwarcia wniosków: 23.08.2021 r. godz. 12:30

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.


Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=40337


Termin składania ofert:
23 sierpnia 2021