Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Rudnickiego 4 oraz przy ulicy Rudnickiego 6 w Warszawie.

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/1/2020
Data zamieszczenia postępowania:
12 maja 2020
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.       Przedmiotem zamówienia jest remont balkonów w budynkach wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Rudnickiego 6 i Rudnickiego 4, tj.: 36 balkonów  (podzielonych na 5 pionów) budynku przy ul. Rudnickiego 6 i 38 balkonów (podzielonych na 6 pionów) budynku przy ul. Rudnickiego 4, w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.

1.2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z rysunkami technicznymi– załącznik nr 5, przedmiary robót – zał. Nr 3A, 3B do SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 3 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ.

1.3.       Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

1.4.       Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej.

1.5.       Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 tyś. zł. W przypadku nie objęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie to musi obejmować również działanie podwykonawców.

1.6.       Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania na mocy art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności budowlanych (roboty dekarskie, blacharskie, płytkarskie i ogólnobudowlane) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej określone zostały w § 17 wzoru umowy.


 Termin składania ofert: 27.05.2020 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 27.05.2020 r. godz. 12:30


 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

Termin składania ofert:
28 maja 2020

Załączniki do zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu
Autor: Anna Morawska
Opublikowano: 12.05.2020
SIWZ z załącznikami
Autor: Anna Morawska
Opublikowano: 12.05.2020
Zbiorcze zestawienie ofert
Autor: Anna Morawska
Opublikowano: 27.05.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TBS/PZP/1/2020
Autor: Katarzyna Barwińska
Opublikowano: 10.06.2020