Nabór wniosków na lokal mieszkalny nr 68 przy ul. Pełczyńskiego 26

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości listę wniosków złożonych w naborze o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 68 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26 w Warszawie. 


WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI:
Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 7 309,63zł.
Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%.
Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wynosi 78 001,10 zł (tj.2 192,89 zł/m2) Przyszły Najemca, w związku z zawarciem umowy najmu lokalu, zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu – tj. 14 824,20 zł.
Czynsz najmu wynosić będzie 34,73 zł/m2, tj. 1 235,35 zł.
Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznego czynszu oraz opłat pozaczynszowych (zaliczki na: centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, wywóz nieczystości, dostawę wody i odprowadzenie ścieków – ok. 500,00zł.), naliczanych według zużycia licznikowego i stawek dostawców.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od 26.04.2023 r. do 22.05.2023 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia.
Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone. >br> Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem.
Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia.

NABÓR  ZAKOŃCZONY
 

Materiały do pobrania