Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/18/2018
Data zamieszczenia postępowania:
25 czerwca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:
Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych stanowiących zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Adres

Rok budowy

Pow. użytkowa [m2]

Ilość lokali mieszkalnych

Ilość lokali użytkowych

ul. Otwocka 16

2007

4 390

56

2

ul. Pełczyńskiego 28A

2007

7 095

103

2

ul. Rudnickiego 4

2007

3 929

49

 

ul. Rudnickiego 6

2007

5 532

70

 

ul. Rudnickiego 8

2006

3 581

42

 

ul. Rudnickiego 8 A

2007

4 502

56

 

ul. Strzelecka 21/25

2004

7 877

99

5

RAZEM

 

36 905

475

9

1.2.      Zakres rzeczowy

Płukanie chemiczne instalacji CO oraz montaż stacji uzdatniania wody w budynkach mieszkalnych:

1)     przygotowanie instalacji do płukania chemicznego,

2)     montaż nowych odpowietrzników z zaworami stopowymi,

3)     płukanie chemiczne w/w instalacji ( podczas płukania monitorowane muszą być na bieżąco parametry chemiczne wody w zładzie tj. zawartość węglanu wapnia, odczyn, przewodność, kwasowość m i p),

4)     bieżący monitoring procesu płukania, w tym: odpowietrzanie, kontrola szczelności układu, kontrola przepływu czynnika przez poszczególne obiegi (zapewnienie  płukania dla wszystkich odcinków instalacji – rurociągi, kotłownie, węzły cieplne, obiegi w mieszkaniach, grzejniki),

5)     po płukaniu należy przeprowadzić neutralizację czynnika w zładzie i pasywację  powierzchni wewnętrznych stosownymi preparatami ,

6)     po uzyskaniu prawidłowych parametrów wody należy dodać do wody inhibitory do wymaganego poziomu,

7)     przystosowanie zaworów podpionowych do możliwości wykonania pomiarów przepływu,

8)     wykonanie regulacji hydraulicznej układu z podaniem wartości przepływu dla poszczególnych pionów,

9)     ocena techniczna pomp obiegowych,

10)  montaż nowych stacji uzdatniania wody dla poszczególnych obiegów.

11) po wykonaniu kompleksowego płukania instalacji pH wody nie może być niższe od 8,5.

1.5     Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz robót  instalacyjnych i przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

Stacja uzdatniania wody ma za zadanie zmiękczyć wodę wodociągową, służącą do napełniania zładu C.O.

Wymagania dotyczące płukania chemicznego instalacji C.O.

1)    sprzęt używany do wykonania zamówienia zapewnia wykonawca łącznie z       zapewnieniem jego jakości i bezpieczeństwa BHP.

2)    rekomendowany środek Cit-Rex lub równoważny, tj. o parametrach nie gorszych  niż rekomendowany - zaakceptowany przez Zamawiającego (wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty informację zawierającą zakres stosowania, opis działania i specyfikację proponowanego jako równoważny preparatu do płukania instalacji).

3)    preparat musi posiadać obowiązujące na polskim rynku certyfikaty i dopuszczenia,

4)    preparat nie może być silnym kwasem – pH nie mniejsze niż 4,5.

Wykonanie, odbiór, serwis gwarancyjny.

Prace wykonywane będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę , który zostanie ustalony i zaakceptowany przez Zamawiającego, po wyborze najkorzystniejszej oferty – przed podpisaniem umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszystkie informacje (w tym dokonać wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru urządzeń celem uzgodnienia z Inwestorem.

Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Inwestora.

 Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów

1)   Zakończenie : 105 dni licząc od dnia podpisania umowy

2)   Gwarancji: 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót /usług

3)   2ch lat dla wbudowanych materiałów oraz urządzeń (w tym stacji uzdatniania wody)

4)   Rękojmi: 24 miesięcy od daty odbioru końcowego robót

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi także –Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 5 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

Termin składania ofert - 10-07-2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert - 10-07-2018 godz. 10:30
Termin składania ofert:
11 lipca 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 25.06.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 25.06.2018
STWIOR
Opublikowano: 25.06.2018
Projekt umowy - zał nr 4 SIWZ
Opublikowano: 25.06.2018
Formularz cenowy
Opublikowano: 25.06.2018
Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert
Opublikowano: 10.07.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu
Opublikowano: 11.07.2018