Dostawa i wymiana opraw oświetlenia żarowego na zestaw (oprawa + żarówka/świetlówka LED) w budynkach mieszkalnych w Warszawie, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/14/2018
Data zamieszczenia postępowania:
15 maja 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.1     + żarówka/świetlówka LED), zainstalowanych w budynkach mieszkalnych w Warszawie, stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ulicach: Pełczyńskiego 28E,  Pełczyńskiego 30C,Otwocka 16, Strzelecka 21/25, kl. 3B, Złotopolska 2 .

1.2     Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

1.3     Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

1.4     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

1.5     Wspólny słownik zamówień CPV:

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe, 31531000-7 Żarówki

1.6     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.7     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.8     Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50% wartości szacunkowej zamówienia.

1.9     Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na warunkach zawartej umowy o 10%, 20% lub maksymalnie 30% zamówienia podstawowego, poprzez  zwiększenie zakresu rzeczowego zakresu umowy, tj. wykonanie tożsamego przedmiotu zamówienia w dodatkowych lokalizacjach pozostających w zasobie Zamawiającego w Warszawie.

1.10Wielkość procentowa prawa opcji zostanie będzie uzależniona od środków finansowych jakie pozostaną do dyspozycji Zamawiającego, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.11Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. 

1.12W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

1.13Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie, ze wskazaniem dodatkowych lokalizacji – budynków mieszkalnych.

1.14Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.15Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

1.16Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

1.17Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom oświadczenie w tym zakresie zawiera Załącznik nr 3.5 do SIWZ.

1.18     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącego dostawy i wymiany opraw oświetlenia z żarowego na zestaw ( oprawa + żarówka/świetlówka LED), zainstalowanych w budynkach mieszkalnych: Pełczyńskiego 28E, Pełczyńskiego 30C, Otwocka 16, Strzelecka 21/25, kl. 3B, Złotopolska 2, stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie obejmuje w szczególności:

1.      Demontaż  i utylizacja istniejących opraw żarowych.

2.      Montaż zestawu ( oprawa + żarówka/świetlówka LED):

 

1)     W klatkach schodowych, korytarzach, złączane czujkami ruchu (załączanie czasowe z regulacją od 30 sek. do 2 min, strefa reakcji z regulacją od 2 do 4m), każda oprawa z czujką., korpus koloru białego, klosz opalizowany w wykonaniu wandaloodpornym, klasa IP 20, kolor światła ciepło-biały.         Przykładowa oprawa - załącznik nr 1 do OPZ.

 

2)     Oświetlenie  korytarzy piwnicznych: oprawy klasy IP 44, złączane czujkami ruchu (załączanie czasowe z regulacją od 30 sek. do 2 min, strefa reakcji z regulacją od 2 do 4m), każda oprawa z czujką.   Przykładowa oprawa - załącznik nr 2 do OPZ.

 

3)     Oświetlenie wejścia do klatek schodowych: załączanie istniejącym centralnym wyłącznikiem zmierzchowym, z rozdzielni budynkowej, klasa opraw IP 54, kolor światła zimno-biały.                                                      Przykładowa oprawa – załącznik nr 3 do OPZ.

 

4)     Oświetlenie wiatrołapów: załączane czujkami ruchu (załączanie czasowe z regulacją od 30 sek. do 2 min, strefa reakcji 2m), korpus koloru białego, klosz opalizowany w wykonaniu wandaloodpornym, klasa IP 20, kolor światła ciepło-biały.   Przykładowa oprawa - załącznik nr 1 do OPZ.

 

5)     Oświetlenie garaży: oprawy 120cm, 40 W, IP 44, załączane czujkami ruchu  (załączanie czasowe z regulacją od 30 sek. do 2 min, strefa reakcji z regulacją od 2 do 4m), każda oprawa z czujką. Przykładowa oprawa - załącznik nr 4 do OPZ.

 

6)     Oświetlenie parkowe: oprawy IP 54, załączane istniejącym centralnym wyłącznikiem zmierzchowym z rozdzielni budynkowej.  Przykładowa oprawa - załącznik nr 5 do OPZ.

 

7)     Oświetlenie awaryjne w garażach: oprawy 120cm, 40 W, IP 44, z modułem awaryjnym, załączane czujkami ruchu  (załączanie czasowe z regulacją od 30 sek. do 2 min, strefa reakcji z regulacją od 2 do 4m), każda oprawa z czujką.   Przykładowa oprawa - załącznik nr 4 do OPZ.

 

3.      Wymagane natężenie oświetlenia na poziomie podłoża wg PN-EN 12464-1:

* oświetlenie wejścia do klatek schodowych -20lx,

* oświetlenie wiatrołapów, korytarzy piwnic, garaży – 100lx,

* oświetlenie  klatek schodowych, korytarzy – 150 lx,

* oświetlenie ewakuacyjne , oświetlenie awaryjne -1lx

* oświetlenie parkowe -50lx.

4.      Do oferty musi być dołączony projekt oświetlenia wykazujący uzyskanie normatywnych parametrów, które będą sprawdzane przy odbiorze.

5.      Wzory opraw przed montażem przedstawić zamawiającemu do akceptacji.

6.      Wszelkie wymagania w kwestii realizacji przedmiotu umowy zawiera także projekt umowy z którym Wykonawca ma obowiązek się zapoznać przed złożeniem oferty.

7.      Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia:

Lp.

Budynek

Ośw.  zew. wejść do klatek.

Ośw. wiatrołapów

Ośw. klatek schod.

Ośw. piwnic

Ośw. garaży

Ośw. aw.  garaży.

Ośw. parkowe

 

Wymagane natężenie oświetlenia

20lx

100lx

150lx

100lx

100lx

1lx

50lx

1

Otwocka 16

1

1

36

15

40

 

2

Pełczyńskiego 28 E

4

4

37

12

 

6

3

Pełczyńskiego 30 C

3

3

30

10

 

8

4

Strzelecka 21/25, kl.3B

8

18

7

 

5

Złotopolska 2

1

 

70

 

24

8

 

 

 Ilość

9

16

191

44

64

8

14

 

 

Wadium - 7 000,00 zł

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 24-05-2018 GODZ. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 24-05-2018 GODZ. 10:30

UWAGA!! Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert, termin składania ofert 06-06-2018 godz 10:00, Termin otwarcia ofert 06-06-2018 godzina 10:30
Termin składania ofert:
7 czerwca 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie nr 558605 o zamówieniu
Opublikowano: 15.05.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 15.05.2018
Projekt umowy - Rozdział 4 SIWZ
Opublikowano: 15.05.2018
Załączniki edytowalne
Opublikowano: 15.05.2018
Przykłady opraw
Opublikowano: 16.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikowano: 17.05.2018
Odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 1
Opublikowano: 23.05.2018
Odpowiedzi nr 2
Opublikowano: 30.05.2018
Informacja z otwarcia ofert
Opublikowano: 06.06.2018
Oświadczenie - Grupa Kapitałowa
Opublikowano: 06.06.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 15.06.2018