Remont balkonów w budynkach wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. przy ul. Rudnickiego 6 i Rudnickiego 8 w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/13/2018
Data zamieszczenia postępowania:
8 maja 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie:

 

Adres budynku

Rok budowy

Pow. użytkowa [m2]

Ilość kondygnacji nadziemnych

Pow. balkonów [m2]

Ilość balkonów

ul. Rudnickiego 6

2007

5532,42

7

570,5

61

ul. Rudnickiego 8

2006

3580,52

7

374,5

38

 

1.2.  Podstawowe dane ogólne dotyczące robót remontowych balkonów

Balkony w konstrukcji żelbetowej, od spodu otynkowane, w budynku Rudnickiego 8: w kształcie prostokąta, w budynku Rudnickiego 6: narożniki sfazowane pod kątem 45 stopni. Balustrady konstrukcji stalowej wypełnione ramkami z płytą pełną lub siatką stalową. Balkony długie wydzielone dla każdego lokalu przepierzeniami (ramki z siatki stalowej – w budynku Rudnickiego 8, ścianki z luksferów – w budynku Rudnickiego 6)

Balkon – istniejące warstwy:

- płytki gresowe mrozoodporne, z cokołami na elewacji.

- gładź cementowa ze spadkiem 1% - 4 - 8 cm

- folia budowlana PE

- styropian twardy 4 cm

- 2 x papa termozgrzewalna

- żelbetowa płyta balkonu 15 cm

- ocieplenie styropianem FS - 10 cm

- cienkowarstwowa wyprawa tynku mineralnego na siatce

 Lica wylewki cementowej pierwotnie były wykańczane docinanymi płytkami gresowymi, a następnie po kilku latach użytkowania naprawiane szybkowiążącą zaprawą wyrównującą,  malowaną farbą do betonu.  Lica ponownie uległy uszkodzeniu z powodu ich zawilgocenia, przemarzania i odspojenia zewnętrznych warstw.

Naprawą są objęte w 100% krawędzie płyt balkonowych. Przewiduje się również ewentualną wymianę odspojonych płytek gresowych na poziomych powierzchniach balkonów oraz cokołów na elewacji wraz z wykonaniem dodatkowej warstwy hydroizolacji podpłytkowej.

 1.3.  Zakres robót i usług do realizacji:

1)   roboty podstawowe – remont krawędzi balkonów:

a)     skucie jednego rzędu płytek po krawędzi balkonu wraz z rozbiórką lica

b)     oczyszczenie powierzchni wylewki cementowej

c)      uzupełnienie i naprawa wylewki cementowej zaprawą szybkowiążącą

d)     przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne – gruntowanie

e)     hydroizolacja podpłytkowa z wklejeniem taśmy uszczelniającej na połączeniu z obróbką blacharską

f)      wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
   powlekanej grubości 0,7mm (kolor jasnoszary – dopasować do istniejących
   obróbek)

g)     posadzki z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa nasiąkliwości wodnej) na kleju wysokoelastycznym C2 S1, płytki o wymiarach 30x30cm, kolor jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, jeden rząd płytek po krawędzi zewnętrznej płyty balkonu, wypełnienie spoina mineralna elastyczna

h)  wypełnienie szczeliny dylatacyjnej ( na styku z obróbką i wokół słupków  balustrady) materiałem elastycznym np. Sikaflex 11 FC lub równoważnym.

i)  zmycie powierzchni elewacji z zastosowaniem środków glono i grzybobójczych oraz jednokrotne malowanie tynków strukturalnych farbami silikatowymi, - powierzchnia czoła płyty balkonowej, kolor dopasować do istniejącej elewacji

 2)       roboty podstawowe – remont pozostałej powierzchni balkonów. Ostateczny zakres robót zostanie ustalony po zaktualizowaniu oceny stanu technicznego elementów budynku po rozpoczęciu prac. Rozliczenie powykonawczo na podstawie końcowego obmiaru robót. W przedmiarze przyjęto naprawę 50% pozostałej powierzchni balkonów :

j)       rozebranie posadzki balkonu z płytek na zaprawie cementowej wraz z rozbiórką cokołów na elewacji

k) oczyszczenie powierzchni wylewki cementowej

l)  przygotowanie podłoża pod okładziny ceramiczne – gruntowanie

m)   hydroizolacja podpłytkowa z wklejeniem taśmy uszczelniającej na połączeniu z elewacją

n)     posadzki z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa nasiąkliwości wodnej) na kleju wysokoelastycznym C2S1, płytki o wymiarach 30x30cm, kolor jasnobeżowy - dopasować do istniejącego, wypełnienie spoina mineralna elastyczna

o)     cokoliki przyścienne z gresu mrozoodpornego nienasiąkliwego ( I grupa nasiąkliwości wodnej) na kleju wysokoelastycznym C2S1, płytki o wymiarach 30x10cm

p)     wypełnienie szczeliny dylatacyjnej materiałem elastycznym np. Sikaflex 11 FC lub równoważnym

q)     wykonanie cienkowarstwowych silikatowych tynków strukturalnych na ścianach. Naprawy tynków na powierzchni czoła płyty balkonowej

 3)   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

a)     Wynajem, montaż, demontaż rusztowań i innych elementów zabezpieczających,

b)     zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót oraz

   opadami atmosferycznymi,

c) roboty dotyczące prac porządkowych,

d) gromadzenie, wywóz i utylizacja gruzu, styropianu i innych materiałów z rozbiórek  

                do miejsc składowania,

e) montaż i demontaż elementów zabezpieczających obszar wykonania robót (w
   szczególności ogrodzenie terenu robót)

f) demontaż i ponowny montaż indywidualnych zabudów balkonów – ścianki
   przeszklone aluminiowe

g) przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracowników

 Szczegółowy zakres robót zawarty został również w przedmiarze robót.

 1.4.      Inne warunki realizacji robót i wymagania Zamawiającego.

1)   Zamawiający w materiałach przetargowych udostępnia dokumentację fotograficzną przedstawiającą aktualny stan balkonów w budynkach. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną w terenie i zapoznać się z aktualnym stanem budynków i warunkami realizacji robót.

2)   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Po przejęciu obiektu na którym będą  prowadzone  roboty  Wykonawca skutecznie i całodobowo go zabezpieczy. Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku wielorodzinnym w sąsiedztwie dróg wewnętrznych i chodników dla ruchu pieszych.

3)   Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia obiektu na którym będą prowadzone  roboty obciążają Wykonawcę.

4)   Koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w zakres zamówienia.

5)   Roboty budowlane  należy wykonać wyłącznie przy użyciu wyrobów nowych, pierwszego gatunku. Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne, certyfikaty wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych.

6)   Wykonawca zapewni pracownikom wykonującym roboty budowlane odpowiednie warunki socjalno-bytowe na czas trwania umowy. Zamawiający nie posiada w remontowanych budynkach pomieszczeń socjalnych i magazynowych, które mógłby udostępnić Wykonawcy na czas prowadzenia robót.

7)   Po wykonaniu przedmiotu zamówienia (przy odbiorze końcowym robót) Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą: protokoły wykonania i odbioru robót, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów budowlanych, w wersji papierowej - 1 egz. i w wersji elektronicznej na płycie DVD – 1 egz.

8)   Po wyborze oferty Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac remontowych w budynkach i poszczególnych pionach w porozumieniu z Zamawiającym i zwyczajowego informowania mieszkańców budynków o terminach planowanych prac.

 1.5.  Opis dokonania odbioru końcowego robót:

a.   Odbiór  komisyjny robót odbędzie się  z udziałem przedstawiciela zarządcy budynku.

b.   Komisja sprawdzi zgodność wykonania zakresu robót  z  umową.

c.    Komisja sprawdzi jakość i prawidłowość użytych materiałów (obejmie sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami). Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami (np. deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności) dopuszczającymi do obrotu i stosowania w budownictwie.

 1.6.  Opis przedmiotu zamówienia stanowią również przedmiary robót – zał. Nr 6A-6B do SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 7 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 5 do SIWZ.

1.7.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

1.8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Termin składania ofert - 28.05.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - 28.05.2018 o godz. 10:30 

Wadium - 7.500 zł 

Termin składania ofert:
29 maja 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 554584
Opublikowano: 08.05.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 08.05.2018
Projekt umowy - Załącznik nr 4 SIWZ
Opublikowano: 08.05.2018
Przedmiary Zał 5A - 5B
Opublikowano: 08.05.2018
STWIOR Remont balkonów - Zał nr 7
Opublikowano: 08.05.2018
SCHEMAT NAPRAWY BALKONÓW - Zał. nr 8
Opublikowano: 08.05.2018
Zdjęcia poglądowe balkonów Rudnickiego 6 i 8
Opublikowano: 08.05.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu
Opublikowano: 04.06.2018