Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnieniem nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/10/2018
Data zamieszczenia postępowania:
1 marca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.1     Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Chyrowskiej 1/ul. Złotopolskiej 8 w Warszawie”.

1.2     Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, z aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów (ZKZ), po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót.

1.3     Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert.

1.4     Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

1.5     Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

1.6     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

1.7     Wspólny słownik zamówień CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Usługi sporządzania map

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

1.8      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.9         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 12.03.2018 r. godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT : 12.03.2018 r. godz. 10:30


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I WADIUM ORAZ OTWARCIA OFERT!

TERMIN SKŁADANIA OFERT I WADIUM: 23 MARCA 2018 R. DO GODZ. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT : 23 MARCA 2018 r. O GODZ. 10:30Termin składania ofert:
23 marca 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 525587
Opublikowano: 01.03.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 01.03.2018
Projekt umowy - Rozdział 4 SIWZ
Opublikowano: 01.03.2018
Decyzja_Nr23_T_2014_o_WZ_z_zalacznikiem_nr2
Opublikowano: 01.03.2018
Decyzja_Nr23_T_2014_o_WZ_zalacznik_graficzny_01
Opublikowano: 01.03.2018
Decyzja_Nr23_T_2014_o_WZ_zalacznik_graficzny_02_formatA2
Opublikowano: 01.03.2018
innogy_mozliwosc_zasilenia_proj_obiektuCH1
Opublikowano: 01.03.2018
Wstępne_inf_tech. przylaczenia_wod-kan
Opublikowano: 01.03.2018
Veolia_Zlotopolska_8_inf.techniczna
Opublikowano: 01.03.2018
Chyrowska_nawierzchnia_GEZ_1755_1311zal.1
Opublikowano: 01.03.2018
Chyrowska1_Zlotopolska8_Badania_ geotechniczne_2013
Opublikowano: 01.03.2018
Chyrowska1_Zlotopolska8_Mapa_zasadnicza
Opublikowano: 01.03.2018
Decyzja SKO nr_KOC_5480_Ar_14_201
Opublikowano: 01.03.2018
Załączniki do wypełnienia .doc
Opublikowano: 01.03.2018
Zmiana SIWZ - Terminy
Opublikowano: 08.03.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500050798
Opublikowano: 08.03.2018
Odpowiedzi na pytania nr 1
Opublikowano: 13.03.2018
Rozdział 2 - Formularz oferty - zmiana 13.03.2018
Opublikowano: 13.03.2018
Zestawienie z sesji otwarcia ofert
Opublikowano: 23.03.2018
Oświadczenie - Grupa kapitałowa
Opublikowano: 23.03.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty
Opublikowano: 17.04.2018