Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/9/2018
Data zamieszczenia postępowania:
28 lutego 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1.1     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie.

1.2     Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego.

1.3     Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajdujący się w OPZ stanowi Rozdział 5 SIWZ. 

1.4     Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

1.5     Wspólny słownik zamówień CPV:  

- 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów,

- 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji

1.6     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.7     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

1.8     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.9     Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

1.10Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  

Wadium 3 500,00 zł

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 12.03.2018 r. do godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT : 12.03.2018 r. o godz. 10:30

Termin składania ofert:
12 marca 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 524851
Opublikowano: 28.02.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Opublikowano: 28.02.2018
Projekt umowy - Rozdział 4 SIWZ
Opublikowano: 28.02.2018
Formularze edytowalne .doc
Opublikowano: 28.02.2018
Oświadczenie - Grupa kapitałowa
Opublikowano: 28.02.2018
Odpowiedz na pytanie nr 1
Opublikowano: 05.03.2018
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 12.03.2018
Zawiadomienienie o wyborze oferty
Opublikowano: 04.04.2018