Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/7/2018
Data zamieszczenia postępowania:
9 lutego 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w budynkach:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia

m2

1

Ul. Sawy Calińskiego 1 m 75

38,60

2

Ul. Strzelecka 27/29 m 91

34,90

3

Ul. Zaokopowa 4/6 m 24

36,97

w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiary robót – zał. Nr od 5A do 5C SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane w każdym z lokali wskazanych w części 1 ust. 1 SIWZ należy wykonać w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty podpisania protokołu wprowadzenia Wykonawcy na teren danego lokalu, przy czym w pierwszej kolejność i należy wyremontować lokal nr 24 przy ul. Zaokopowej 4/6, następnie lokale: Ul. Józefa Sawy Calińskiego 1 lokal 75, Ul. Strzelecka 27/29 lokal 91.

Termin składania ofert : 26 lutego 2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26 lutego 2018 r. godz. 10:30

Termin składania ofert:
26 lutego 2018

Załączniki do zamówienia

SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 09.02.2018
STWIOR remonty lokali_07-02-2018
Opublikowano: 09.02.2018
Załączniki edytowalne
Opublikowano: 09.02.2018
Przedmiar Sawy Calińskiego (Parola) m. 75
Opublikowano: 09.02.2018
Przedmiar Strzelecka 27-29 m. 91
Opublikowano: 09.02.2018
Przedmiar Zaokopowa 4-6 m. 24
Opublikowano: 09.02.2018
Projekt umowy - zał. 4 SIWZ
Opublikowano: 09.02.2018
Zestawienie otwartych ofert
Opublikowano: 26.02.2018
Zawiadomienie o wyborze
Opublikowano: 28.02.2018