Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej w Warszawie

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/1/2017
Data zamieszczenia postępowania:
13 stycznia 2017
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, który będzie realizowany stosownie do potrzeb, do końca realizacji inwestycji, z aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów (ZKZ), po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania ewentualnej pomocy przy ocenie ofert.

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ stanowiącym Rozdział 5 SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie także na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Rozdział 4 SIWZ.

7. Wspólny słownik zamówień CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Usługi sporządzania map

71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne

71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67   ust. 1 pkt 6 ustawy.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia (części zamówienia) oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem.

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

16. Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia" lub „Usługą". Wykonawca zwany jest dalej „Wykonawcą"

17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „SIWZ" lub „Specyfikacją"

18. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

19. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Rozdziale 4 i 5 SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

1)  sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

2)  uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

3)  rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

"> Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2017 r. w tym:  

1)     Etap I - opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej w tym studium realizacji inwestycji do 30.05.2017 r.

2)     Etap II -Projekt budowlany do 30.09.2017 r.

3)     Etap III - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej - Projekt Wykonawczy i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę do 30.11.2017 r.

4)     Etap IV - Nadzór autorski – do zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji. Zamawiający przewiduje termin zakończenia robót budowlanych do 31.12.2019 r. (zgodnie z planem gospodarczym, z tym że Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tego terminu).

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 16.02.2017 godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT - 16.02.2017 godz. 11:00

UWAGA ZMIENIONE TERMINY !

SKŁADANIA OFERT 23.02.2017 godz. 10:00

OTWARCIA OFERT 23.02.2017 godz. 10:30

Wadium w wysokości 45 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy ) musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp" dla postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych kwotę o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Termin składania ofert:
23 lutego 2017

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 009-013400 z dnia 13-01-2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
SIWZ z załącznikami
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Projekt umowy - rozdział 4 SIWZ
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
FORMULARZE EDYTOWALNE
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
espd-request jedz RADZYMINSKA W PDF
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
PLIK espd-request do wstawienia w ESPD w zip.
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD - instrukcja postępowania
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.01.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 1
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
Decyzja o warunkach zabudowy Nr 419_TAR_08 wraz z decyzją nr 42_TAR_10 i decyzją 93_TAR_10
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
Załącznik do Decyzji o warunkach zabudowy nr 419_TAR_08
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 24.01.2017
Zmiana SIWZ 31-01-2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 31.01.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 2
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 10.02.2017
Formularz cenowy - zmieniony 10-02-2017
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 10.02.2017
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.02.2017 przekazane do DUUE
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 10.02.2017
Odpowiedzi na pytania Nr 3
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 13.02.2017
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 14.02.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 Pzp
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 23.02.2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Autor: Monika Niewiadomska
Opublikowano: 06.04.2017