Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Strzeleckiej 21/25 i 27/29 oraz ul. Radzymińskiej 121 i 123

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/3/2024
Data zamieszczenia postępowania:
26 czerwca 2024
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i doposażenie placów zabaw przy ul. Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, ul. Strzeleckiej 21/25 i 27/29 oraz ul. Radzymińskiej 121 i 123.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia z załącznikami– zał. nr 1 do SWZ, formularz cenowy – zał. nr 1A do SWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz niniejszej SWZ.. 


Termin składania ofert: 12.07.2024 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 12.07.2024 r. o godz. 10:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/164304
Termin składania ofert:
12 lipca 2024