Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/6/2021
Data zamieszczenia postępowania:
12 października 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych budynków będących w zasobach TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., polegająca na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych znajdujących się w częściach wspólnych budynków będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i natężenia oświetlenia wraz z zaznaczeniem wymienionych opraw na dokumentacji powykonawczej Zamawiającego oraz utylizacją zdemontowanych opraw. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz niniejszej SWZ.

Termin składania ofert: 19.10.2021 r. godz.11:00
Termin otwarcia ofert: 19.10.2021 r. godz. 11:30

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl

Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/49150
Termin składania ofert:
19 października 2021