Remont elewacji bloku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Gen. T. Pełczyńskiego 30A w Warszawie.

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/3/2021
Data zamieszczenia postępowania:
28 czerwca 2021
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Anna Morawska
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji w bloku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30A w Warszawie w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ, przedmiar robót – zał. nr 1A do SWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 2 do SWZ, wzór umowy – zał. nr 4 do SWZ oraz SWZ

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz niniejszej SWZ.

Termin składania ofert: 14.07.2021 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 14.07.2021 r. godz. 10:30


W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://tbs.ezamawiajacy.pl
Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:  https://tbs.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/39042
Termin składania ofert:
14 lipca 2021