Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części. Nr referencyjny TBS/PZP/8/2019

Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/8/2019
Data zamieszczenia postępowania:
9 października 2019
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Słodowa
Opis przedmiotu zamówienia:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o zamówienie publicznego na wymianę instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C, w podziale na 5 części. 

Nr referencyjny TBS/PZP/8/2019. 

Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Pełczyńskiego 28B, 28C, 28D, 28E, 30C w Warszawie w tym:

CZĘŚĆ I
 Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28B (D1) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
Zakres rzeczowy:
Zakres obejmuje wymianę poziomów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW budynku mieszkalnego przy ul. Pełczyńskiego 28B zgodnie z zaznaczonym w pliku zakresem: „Załącznik nr 1- zakres robót Pełczyńskiego 28B.jpg”. 
Zakres szczegółowy: 
a) wymiana rur od połączenia kołnierzowego za zaworem zestawu wodomierzowego na przyłączu wody, 
b) wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów zwrotnych, zaworów spustowych, zaworów przy zestawie pompowym, 
c) wymiana rur do pomieszczeniu w maszynowni dźwigu z uwzględnieniem podejścia do pionu z PP do kl. nr III (bez wymiany pionu), 
d) wymiana poziomych odcinków rur na poziomie piwnicy z uwzględnieniem podejścia do pionów z PP (bez wymiany pionów), 
e) wymiana odcinków  rur w zabudowie G-K, zasilających w wodę sąsiednie budynki (tylko do wejścia do gruntu), 
f) zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5A do SIWZ:
- opis przedmiotu zamówienia 
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów:
a)Zakończenie robót: 40 dni licząc od dnia podpisania umowy
b)Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń.
c)Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

CZĘŚĆ II
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul Pełczyńskiego 28C (D2) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
Zakres rzeczowy:
Zakres obejmuje wymianę poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK na stropie 7 piętra i parteru, wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze, wymianę rur instalacji ZW, CWU, CCW w pomieszczeniu kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem stacji zmiękczania wody z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania w  budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28C, zgodnie z zaznaczonym w plikach zakresem: 
„Załącznik nr 1 - zakres Pełczyńskiego 28C - piwnica.jpg”,
„Załącznik nr 2 - zakres Pełczyńskiego 28C - parter.jpg”,
„Załącznik nr 3 - zakres Pełczyńskiego 28C - 7 pietro.jpg”,
„Załącznik nr 4 - zakres Pełczyńskiego 28C - kotłownia.jpg”.
Zakres szczegółowy: 
a)wymiana rur ZW, CWU, CCW od wyjścia z ziemi (połączenia kołnierzowe i innego typu) na przyłączu wody w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów spustowych, 
b)wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów do 7 piętra,
c)wymiana rur ZW na 1 piętrze do pionu lokalowego,
d)wymiana rur, zaworów, zaworów bezpieczeństwa ZW, CWU, CCW w kotłowni gazowej,
e)wymiana stacji zmiękczania wody ze złożem o wydajności około 3,5 m3/h z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania z reduktorem ciśnienia (ciśnienie wejściowe 16 bar, ciśnienie wyjściowe 1-5bar),
f)zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, 
g)zakup i montaż  rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5B do SIWZ:
- opis przedmiotu zamówienia 
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów
1)Zakończenie robót: 50 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2)Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń.
3)Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

CZĘŚĆ III
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28D (C2) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
Zakres rzeczowy:
Zakres obejmuje wymianę poziomów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW budynku mieszkalnego przy ul. Pełczyńskiego 28D zgodnie z zaznaczonym w pliku zakresem: „Załącznik nr 1- zakres robót Pełczyńskiego 28D - piwnica.jpg”. 
Zakres szczegółowy: 
a)wymiana rur od połączenia kołnierzowego na przyłączu wody – w miejscu wyjścia rur z ziemi, 
b)wymiana poziomych odcinków rur na poziomie piwnicy z uwzględnieniem podejścia do pionów z PP w kl. nr I (bez wymiany pionów), 
c)zainstalowanie zaworów odcinających i spustowych na odejściach instalacji oraz zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW,
d)dostawa i montaż kabli grzewczych oraz przejść p.poż. w garażu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5C do SIWZ:
- opis przedmiotu zamówienia 
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów
1.Zakończenie robót: 40 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2.Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń.
3.Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

CZĘŚĆ IV
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 28E (C1) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
Zakres rzeczowy:
Zakres obejmuje wymianę poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK na stropie 7 piętra i parteru, wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze, wymianę rur instalacji ZW, CWU, CCW w pomieszczeniu kotłowni gazowej wraz z zakupem i montażem stacji zmiękczania wody z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania w  budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 28E, zgodnie z zaznaczonym w plikach zakresem: 
„Załącznik nr 1 - zakres Pełczyńskiego 28E - piwnica.jpg”,
„Załącznik nr 2 - zakres Pełczyńskiego 28E - parter.jpg”,
„Załącznik nr 3 - zakres Pełczyńskiego 28E - 7 piętro.jpg”,
„Załącznik nr 4 - zakres Pełczyńskiego 28E - kotłownia.jpg”.
Zakres szczegółowy: 
a)wymiana rur ZW, CWU, CCW zaczynając za trójnikiem z rury DN100 na przyłączu wody w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów spustowych, 
b)wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów do 7 piętra, w kl. Nr VI,
c)wymiana rur ZW na 1 piętrze do pionu lokalowego, , w kl. Nr VI,
d)wymiana rur, zaworów, zaworów bezpieczeństwa ZW, CWU, CCW w kotłowni gazowej,
e)wymiana stacji zmiękczania wody ze złożem o wydajności około 3,5 m3/h z filtrem wstępnym mechanicznym oraz zaworem automatycznie napełniającym instalację centralnego ogrzewania z reduktorem ciśnienia (ciśnienie wejściowe 16 bar, ciśnienie wyjściowe 1-5bar),
f)zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, 
g)hydrofor istniejący -  poprawić mocowanie szafki automatyki.
h)zakup i montaż  rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5D do SIWZ:
- opis przedmiotu zamówienia 
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poniższych terminów:
1.Zakończenie robót: 50 dni licząc od dnia podpisania umowy.
2.Gwarancji: 5 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego dla wszystkich robót i wbudowanych materiałów oraz urządzeń.
3.Rękojmi: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

CZĘŚĆ V
Wymiana instalacji z rur ocynkowanych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Pełczyńskiego 30C (B3) w Warszawie. Wymiana instalacji przy uwzględnieniu jej przebudowy, w szczególności dostosowanie do obecnie obowiązujących wymagań, aktualnych przepisów.
Zakres rzeczowy:
Zakres obejmuje wymianę poziomów i pionów stalowych rur instalacji wodociągowych, zimnej wody (ZW), ciepłej wody użytkowej (CWU), cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (CCW) z uwzględnieniem wykonania wymiany wszystkich kształtek, zaworów, śrubunków, mocowań oraz wymianę zaworów podpionowych, kulowych i termostatycznych na instalacji CCW oraz demontażem i montażem płyt GK, wstawienie drzwiczek rewizyjnych na każdym piętrze w  budynku mieszkalnym przy ul. Pełczyńskiego 30C, zgodnie z zaznaczonym  w plikach zakresem: 
„Załącznik nr 1 - zakres Pełczyńskiego 30C - poziomy.jpg”,
„Załącznik nr 2 - zakres  Pełczyńskiego 30C - piony.jpg”.
Zakres szczegółowy: 
a)wymiana rur ZW, CWU, CCW zaczynając od połączenia kołnierzowego za zestawem przyłączeniowym w piwnicy, wymiana rur, kształtek i armatury odcinającej, zaworów spustowych, 
b)wymiana i poprowadzenie nowej instalacji hydrantowej do hydrantu w lokalu usługowym na poziomie piwnicy,
c)podłączenie odejścia do lokalu usługowego na poziomie -1 (tylko wpięcie istniejącej instalacji z poziomu),
d)wykonanie badań wydajności hydrantu,
e)dobór, zakup i montaż zaworu priorytetu p.poż., który należy zainstalować na odejściu ZW w miejscu styku instalacji wykonanej z rur stalowych ocynkowanych i rur PP.
f)wymiana rur ZW, CWU, CCW na parterze oraz pionów łącznie z zaworami do lokalowych liczników wody,
g)zainstalowanie zaworów podpionowych na ZW, CWU, CCW i zaworów regulacyjnych termostatycznych na CCW, 
h)na wejściu do budynku CWU, CCW  – dołożyć dodatkowe zawory odcinające,
i)od przyłącza do hydrantu w stali należy wykonać zabudowę G-K ok 3 m2,
j)zakup i montaż  rewizji na pionie w ścianie G-K oraz pod sufitem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5E do SIWZ:
- opis przedmiotu zamówienia 
- dokumentacja techniczna
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Termin składania ofert:
24 października 2019

Załączniki do zamówienia

SIWZ z załącznikami
Autor: Monika Słodowa
Opublikowano: 09.10.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
Autor: Monika Słodowa
Opublikowano: 09.10.2019
Odpowiedzi na pytania TBS/PZP/8/2019
Opublikowano: 21.10.2019
Zbiorcze zestawienie ofert TBS/PZP/8/2019
Opublikowano: 24.10.2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Autor: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikowano: 29.10.2019