Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 2 części

Ogłoszenie archiwalne
Nazwa postępowania:
Zamówienie publiczne
Numer postępowania:
TBS/PZP/22/2018
Data zamieszczenia postępowania:
27 lipca 2018
Imię i nazwisko osoby zamieszczającej:
Monika Niewiadomska
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Remont lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w budynkach:

Część 1 – zasób Bemowo, Bielany

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia w m2

1

Ul. Pełczyńskiego 28A lokal 102

28,00

2

Ul. Rudnickiego 4 lokal 48

33,03

Część 2 – zasób Praga Północ

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia w m2

1

Ul. Zaokopowa 4/6 lokal 49

57,82

2

Ul. Strzelecka 21/25 lokal 73

51,99

w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót oraz SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiary robót – zał. Nr od 5A do 5D SIWZ,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ. 


Termin składania ofert: 13.08.2018 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.08.2018 o godz. 10:30

Termin składania ofert:
14 sierpnia 2018

Załączniki do zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikowano: 27.07.2018
SIWZ z załącznikami
Opublikowano: 27.07.2018
STWIOR remonty lokali
Opublikowano: 27.07.2018
przedmiar Pełczyńskiego 28A_102
Opublikowano: 27.07.2018
przedmiar Rudnickiego 4_48
Opublikowano: 27.07.2018
\przedmiar Strzelecka 21/25_73
Opublikowano: 27.07.2018
przedmiar Zaokopowa 4/6_49.
Opublikowano: 27.07.2018
Projekt umowy - zał nr 4 SIWZ
Opublikowano: 27.07.2018
Informacja z otwarcia ofert
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 13.08.2018
Zawiadomienienie o wyborze oferty
Autor: Karolina Ślusarczyk
Opublikowano: 17.08.2018