Nabór wniosków na lokal nr 28 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26B

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., działając na mocy ustawy z dnia 26 października 1995r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz Aktu założycielskiego Spółki ogłasza nabór uzupełniający wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku przy ul. Pełczyńskiego 26B w Warszawie o powierzchni 105,55 m². 

                      
Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w zamieszczonym poniżej "Ogłoszeniu o naborze".

Zasady ustalania punktacji wniosków opisane są w paragrafie 11 dokumentu "Zasady i tryb zawierania umów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem w zasobie mieszkaniowym Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o", które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

WARUNKI PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY LOKALI ORAZ NAJMU LOKALU: 

Koszt budowy m² powierzchni lokalu wynosi 7 309,63zł. 
Procentowy udział partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego ustalony został na 30%. 
Czynsz najmu wynosić będzie 27,19 zł/m².


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 
Wnioski o zawarcie umowy partycypacji i najmu przyjmowane są w terminie od 29.11.2023 r. do 29.12.2023 r. wyłącznie na wzorze załączonym do ogłoszenia. 
Wnioski można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Spółki, osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty. 
Wnioski przesłane po upływie wyżej wskazanego terminu zostaną odrzucone. Za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Spółki, co oznacza, że wnioski wysłane do Spółki przed upływem terminu, a dostarczone do siedziby TBS po terminie, zostaną odrzucone. 
Informujemy również, że złożenie wniosku o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie zgodnym ze złożonym wnioskiem. 
Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie Spółki przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu: (22) 304-11-11 (-12; -13) oraz na stronie internetowej Spółki TBS: www.tbspolnoc.pl


NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Materiały do pobrania