Deklaracja o dochodzie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z dnia 15.08.2019r., zapis art. 30 ust. 3 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, dotyczący składania przez najemców deklaracji o dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe, uzyskał następujące brzmienie:
„Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.”
Powyższe oznacza, że nowelizacja ustawy zniosła obowiązek składania przez Najemców raz na 2 lata deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe. Deklarację składają osoby ubiegające się o najem przed podpisaniem umowy.