KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW

Ogłoszenie listy podstawowej i listy rezerwowej
TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. podaje do wiadomości publicznej Listę Podstawową i Listę Rezerwową osób ubiegających się o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokali mieszkalnych: ul. Zaokopowa 4/6 lok. 25, ul. Zaokopowa 4/6 lok. 74, ul. Strzelecka 27/29 lok. 181, ul. Parola 1 lok. 24.
Informacja dotycząca cesji partycypacji
Mając na uwadze realizację polityki mieszkaniowej m. st. Warszawy dążącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin o średnich dochodach, Zarząd TBS Warszawa Północ stoi na stanowisku, że lokale będące w zasobie Spółki nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu.

Więcej komunikatów

TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.

W celu zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych powołano w 2000r.Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bemowo Sp. z o.o., którego zadaniem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Właścicielem udziałów w Spółce w 100% jest Miasto Stołeczne Warszawa. TBS działa na zasadzie non - profit, co oznacza, że osiągane dochody przeznaczone są wyłącznie na działalność statutową. Działalność spółki finansowana jest z własnych środków finansowych oraz z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Współuczestnikam i inwestycji są również partycypanci, czyli osoby i fizyczne bądź prawne, które zawarły ze Spółką umowę partycypacji. Realizowane prze z Spółkę inwestycje wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji. Mieszkania wyposażone są w tzw.biały montaż, panele podłogowe lub parkiet, glazurę i terakotę. Obecnie zarządzamy zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi na terenie dzielnic: Bemowo, Bielany, Praga Północ oraz Wola. Nowe inwestycje planujemy realizować również na terenie pozostałych dzielnic Warszawy.Obecnie w skutek kolejnych konsolidacji spółka występuje pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.

Czytaj więcej